Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř fotosyntézy

Laboratoř fotosyntézy se zabývá základním výzkumem mikrobiální fotosyntézy s aplikačním přesahem do oblasti konstrukce nových přístrojů na měření fotosyntézy. Její výraznou charakteristikou je multidisciplinární přístup, který pokrývá obory od biofyziky, molekulární biologie, biochemie až po fyziologii a klasickou mikrobiologii. V laboratoři existují čtyři nosná témata, která jsou řešena v rámci jednotlivých skupin pod vedením jednoho vědeckého pracovníka.

Biosyntéza a oprava fotosystému II - Josef Komenda

Převážně s využitím modelového organismu sinice Synechocystis PCC 6803 se zabývá mechanizmy a regulací procesu skládání membránových pigment-proteinových komplexů a  kontrolou jejich kvality komplexu. Soustřeďuje se na studium role strukturních podjednotek  a pomocných bílkovinných faktorů v procesu skládání komplexu fotosystému II a na zjištění struktury i funkce homologů bakteriální proteázy FtsH v degradaci strukturních i regulačních bílkovin účastnících se biogeneze fotosyntetického aparátu.

Ekofyziologie řas - Ondřej Prášil

Analyzuje a porovnává molekulární mechanismy regulující fotosyntetické procesy jako je disipace zachycené energie, diazotrofie nebo alokace energie do metabolických procesů u ekologicky významných, ale evolučně odlišných fotosyntetických mikroorganismů v přirozených podmínkách, za proměnného světelného prostředí a za různých úrovní limitace živinami. Sleduje regulaci fotosyntézy na úrovni jednotlivých buněk i celých populací. Zabývá se také mobilitou jednotlivých proteinových komplexů na mikroskopické úrovni a studuje vliv tohoto pohybu na fungování fotosyntézy.

Biosyntéza a funkce fotosyntetických pigmentů - Roman Sobotka

Zabývá se studiem biosyntetické dráhy chlorofylu, která je poměrně komplikovaná a částečně společná s drahou syntézy dalších důležitých kofaktorů jako jsou hem a fykobiliny. Cílem práce je objasnění mechanismů regulace této dráhy a dále způsobů, jakými se chlorofyl zabudovává do membránových pigment-proteinových komplexů  a jakými se z těchto komplexů odstraňuje během jejich degradace.

Dynamika membránových komplexů - Radek Kańa

Zabývá se mobilitou a fotoprotekcí proteinů v tylakoidní membráně. Výzkum je zaměřen na pohyb (difúzi) a reorganizace proteinů v membráně kdy jsou využívány mikroskopické metody FRAP či FCS. Probíhá také studium fotochemické aktivity fotosyntetických proteinů se zaměřením na odhalení molekulárního mechanismu nefotochemického zhášení (NPQ) a na re-organizaci světlosběrných antén během stavových přechodů.