Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

EU HORIZON 2020 - projekt "Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture and Aquaculture"

http://www.eu-sabana.eu/

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace  (tis. €)

Popis projektu

727874

2016 - 2020

Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture and Aquaculture

řešitel projektu: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
Laboratoř řasové biotechnologie

€ 549 750

Cílem projektu SABANA je vyvinout komplexní proces biorafinace řasové biomasy na látky využitelné jako biostimulanty, biopesticidy a krmné doplňky pro akvakultury (high-value products) a zbytek využít jako biohnojivo a krmivo. Zdrojem živin budou odpadní vody (komunální odpady nebo prasečí kejda) a spalinový CO2 z rostlinných zbytků. Voda použitá pro pěstování mikrořas, případně z odpadů bude recyklována pro další použití. Hlavní myšlenkou projektu je dosáhnout procesu s maximálním využitím odpadů jako zdrojů živin a následně zpracování biomasy s nulovým odpadem (zero waste proces) v demonstračním kultivačním zařízení na ploše 5 ha, které budou udržitelné jak z hlediska životního prostředí, tak ekonomicky. Demonstrační centrum této biorafinérie má názorně ukázat technologie, umožnit posuzování provozních charakteristik systému, posuzování dopadů na životní prostředí ve spolupráci s potenciálními uživateli.

“Tento projekt je financován z programu Evropské unie Horizon 2020 Výzkum a Inovace, grantu č. 727874 ”

 

 


Výroční zasedání projektu SABANA (EU Horizon 2020, 2016-2020)

V rámci projektu Sabana byla odevzdána 1. periodická technická a finanční zpráva pro EK. Následně se ve dnech 16-18. října 2018 uskutečnilo 2. výroční zasedání projektu SABANA. V tomto roce byla vybrána Universita Las Palmas na Gran Canaria, která je jedním z partnerů projektu, protože spravuje sbírku řas Spanish Bank of Algae odkud jsou získávány některé mořské kmeny. V průběhu jednání podali vedoucí pracovních balíčků i jednotliví partneři projektu přehled o výzkumné činnosti.  Součástí setkání byla i sekce Networking, kde byly představeny podobné evropské projekty. V rámci zasedání proběhla návštěva Instituto Technologico de Canarias v Pozo Izquierdo a Marine Scientific Park v Taliarte, kde si účastníci projektu Sabana prohlédli laboratoře, rybí akvakultury i různá technologická zařízení pro pěstování mikro- i makrořas. Tým Centra Algatech byl na zasedání zastoupen třemi pracovníky (J. Masojídek, K. Ranglová a E. Pareis).

Podle hodnocení zpravodajů EK, externí vědecké rady i koordinátorů probíhá řešení projektu v podstatě podle plánu. Celé zasedání se odehrálo ve velmi přátelské atmosféře, protože řešení projektu postupuje velmi dobře. V příštím roce bude dokončeno – s mírným zpožděním - kultivační zařízení DEMO1 na ploše 1 ha a příslušná zpracovatelská linka. Testy zařízení umožní zahájení přípravy stavby DEMO5 na ploše 5 ha.

Foto: Tenkovrstevné kultivační plošiny v Almerii, Španělsko (J. Masojídek).

Průběh projektu

Tým Algatech charakterizoval asi 15 vybraných kmenů mikrořas (Chlorella, Scenedesmus, Nostoc, Tolypothryx, atd.), které jsou potenciálními producenty bioaktivních látek - biostimulantů a antimikrobiálních látek. V laboratorních experimentech byl stanoven nejvhodnější kultivační režim z měření fotosyntézy analyzovanou fluorescencí chlorofylu a produkcí kyslíku (většinou vhodnou teplotou a intenzitou ozáření). Kultivační režimy byly ověřeny růstovými testy zaměřenými na produkci biomasy. Několik vybraných kmenů bylo testováno v pilotních jednotkách - tenkovrstvých kaskádách a oběžných náhonech v batch a semi-batch režimu pro produkci dostatečného množství biomasy pro analýzy bioaktivity. Ve venkovních pokusech v Třeboni a Almérii jsme se zaměřili na výběr rychlých a neinvazivních technik a určujících proměnných, které mohou být využity pro monitorování fotosyntetické aktivity in-situ ve velkoplošných kultivacích a jejich vztah k předpovědi růstu kultur. Během výročního zasedání projektu v říjnu 2018 bylo rozhodnuto, že tři vybrané kmeny rodů Chlorella, Scenedesmus a Nostoc jsou nejvhodnější pro další kultivační testy v pilotním měřítku s použitím centrátu z komunálních odpadních vod jako zdroje živin. Tyto kmeny budou používány v demonstračních jednotkách, které jsou konstruovány v Almérii v jižním Španělsku. První periodická zpráva byla schválena EK v prosinci 2018. Duben 2019