Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

TAČR - NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

http://biocirtech.cz

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace
(tis. Kč)

Popis projektu

TN01000048

2019 - 2020

BIOCIRTECH - Biorafinace jako oběhové technologie

dílčí projekt

Modifikace řasových kmenů za účelem zvýšení obsahu mastných kyselin a karotenoidů a vývoj metod pro jejich efektivní izolaci z biomasy

garant projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
řešitel projektu: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.

Kč 15 138

Národní centrum kompetence (NCK) BIOCIRTECH se zabývá zpracováním biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu.
Cílem centra je vytvářet nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi s přihlédnutím k aktuálním společenským tématům (potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika).

Za biorafinaci respektující zásady oběhového hospodářství lze považovat využití primární suroviny pomocí biochemických, chemických či fyzikálních metod, s cílem získávání cenných a společností žádaných produktů (nových materiálů, biologicky aktivních složek, bioplastů, detergentů, léčiv, energeticky využitelných odpadů apod.). Tyto produkty mohou konkurovat obdobným výrobkům běžné produkce, nebo představovat nové produkty, které mohou být vyrobené pouze na biologické bázi. Výhodou je, že odpad z jedné technologie může představovat vstupní surovinu pro další technologické využití. Lze předpokládat, že toto postupné propojení primárních a sekundárních surovinových či odpadových vstupů ve svém důsledku umožní ekonomicky racionalizovat ceny jednotlivých výrobků.

FŽP se v rámci NCK BIOCIRTECH podílí na čtyřech dílčích projektech: 01. Zpracování živočišných odpadů, 03. Modifikace řasových kmenů za účelem zvýšení obsahu mastných kyselin a karotenoidů a vývoj metod pro jejich efektivní izolaci z biomasy, 04. Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy a 05. Technologie pro využití odpadní biomasy.