Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 
http://www.at-cz.eu/cz/

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace (tis. €)

Popis projektu

ATCZ221

 

2020-2022

 

 

Recyklace živin ze zemědělsko-průmyslových zbytků cestou kultivace mikrořas jako krmiva pro ryby
Recycling von Nährstoffen aus agro-industriellen Reststoffen durch die Kultivierung von Mikroalgen für Fischfutter

řešitel projektu: Ing. Karolína Ranglová
Laboratoř řasové biotechnologie

 

Celkem € 798 403.02

ERDF € 678 642.55

 

 

 

Specifickým cílem projektu je společný výzkum, vývoj a ukázka funkční technologie, kaskádové využití živin ze zemědělsko-průmyslových odpadů za účelem produkce vysoce kvalitních živých krmiv pro pěstování hospodářsky zajímavých druhů ryb, např. candáta v cílovém regionu.
V prvním kroku budou živiny např. z digestátů nebo kejdy využity pro produkci fytoplanktonu (mikrořas). Sklizené mikrořasy budou dále využívány jako primární krmivo pro produkci zooplanktonu (vířníků). Vířníci jsou optimálním krmivem pro odchov rybích larev (plůdku) candáta, zaručují vysoký stupeň přežití. Navíc, mikrořasy mohou být také použity ke zvýšení turbidity, která chrání ryby před kanibalismem.
​Realizací projektu budou znalosti o recyklaci živin a technologie zpracování agro-industriálních odpadních vod kombinovány se znalostmi pěstování mikrořas jako zdroje cenných sloučenin a zkušenostmi chovu ryb v intenzivních akvakulturách, které se existují v obou regionech a vzájemně se doplňují. 
Výsledkem projektu je popis technologie, včetně demonstračních zařízení, která budou testována v reálných provozních podmínkách v České republice a v Rakousku.
Tento projekt zahrnuje nový technologický přístup, který může být přínosný pro celý region. Využíváme inovačního potenciálu využívání živin v recirkulačních akvakulturních systémech, dále pro úspěch hovoří také rychle rostoucí trh s velmi hodnotnými rybami (např. candátem), pro jejichž chov lze využít této technologie.
Hlavním nástrojem šíření výsledků bude série vzdělávacích akcí pro cílové skupiny (producenti ryb, profesní a zájmová sdružení, úřady, provozovatelé bioplynových stanic, zemědělci).